Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ 2012-2016

(χιλιάδες ευρώ)

  2016 2015 2014 2013(2) 2012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.789.777 2.949.475 2.811.249 2.663.855 3.032.042
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.137.105 2.208.240 2.047.776 1.924.663 2.130.054
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.476.351 1.586.894 1.507.005 1.416.127 1.534.463
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.509.153 1.397.818 1.158.414 1.127.936 1.130.660
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 278.599 216.422 181.591 186.359 195.838
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 63.525 42.144 46.821 -9.360 -1.302
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 127.444 33.754 30.947 -36.074 -24.516
ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1,56 0,41 0,38 -0,44 -0,30
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 84,632,528 84,632,528 84,632,528 84,632,528 84,632,528

 

         
  2016 2015 2014 2013 2012
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2,35 1,31 1,19 1,16 1,04
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 2,37 2,87 2,98 2,73 3,04
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ROACE) (1) 7,6% 4,4% 3,9% 3,5% 2,6%

 

1 Κέρδη μετά από φόρους και πριν από δικαιώματα μειοψηφίας προς το μέσο ετήσιο ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων.

 

2 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής.