Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 3-ΜΗΝΟ 2019

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ 2014-2018

(χιλιάδες ευρώ)

  2018 2017 2016 2015 2014
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.869.930 2.595.467 2.789.777 2.948.747 2.811.249
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.165.992 2.030.173 2.137.105 2.208.240 2.047.776
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.394.133 1.307.213 1.476.351 1.586.894 1.507.005
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.490.097 1.505.803 1.509.153 1.397.818 1.158.414
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 259.741 273.441 278.599 216.422 181.591
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 82.562 63.226 63.525 42.144 46.821
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 53.847 42.680 127.444 33.754 30.947
ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,67 0,53 1,56 0,41 0,38
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 84.632.528 84.632.528 84.632.528 84.632.528 84.632.528

 

         
  2018 2017 2016 2015 2014
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2,26 2,45 2,35 1,31 1,19
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 2,97 2,64 2,37 2,87 2,98
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ROACE) (1) 7,3% 7,5% 6,9% 4,4% 3,9%

 

1 Κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) / μέσο απασχολούμενο κεφάλαιο.