Παρασκευή, 22 Φερβρουαρίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 9-MHNO 2018

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ 2013-2017

(χιλιάδες ευρώ)

  2017 2016 2015 2014 2013(2)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.595.467 2.789.777 2.948.747 2.811.249 2.663.855
ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.030.173 2.137.105 2.208.240 2.047.776 1.924.663
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.307.213 1.476.351 1.586.894 1.507.005 1.416.127
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.505.803 1.509.153 1.397.818 1.158.414 1.127.936
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 273.441 278.599 216.422 181.591 186.359
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 63.226 63.525 42.144 46.821 -9.360
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 42.680 127.444 33.754 30.947 -36.074
ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,53 1,56 0,41 0,38 -0,44
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 84,632,528 84,632,528 84,632,528 84,632,528 84,632,528

 

         
  2017 2016 2015 2014 2013
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2,45 2,35 1,31 1,19 1,16
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 2,64 2,37 2,87 2,98 2,73
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ROACE) (1) 2,1% 5,9% 1,7% 1,8% -1,5%

 

1 Κέρδη μετά από φόρους και πριν από δικαιώματα μειοψηφίας προς το μέσο ετήσιο ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων.

 

2 Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής.