Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών

Προγράμματα διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και του Ομίλου με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, με στόχο την ταύτιση των μακροπρόθεσμων προσωπικών επιδιώξεων των ανωτέρων στελεχών της µε τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Μετόχων της, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει από το 2000 και μέχρι σήμερα προγράμματα παροχής  δικαιωμάτων  προαίρεσης αγοράς μετοχών ( Stock Option Plans).  Όλα τα σχετικά προγράμματα ( Πρόγραμμα 2000, 2004, 2007, 2010 και 2014) έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είχαν τριετή περίοδο ωρίμανσης και  δικαιούχους ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και εταιριών του Ομίλου και εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας  που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να συμμετέχουν σε σχετικά Προγράμματα.

Μέχρι σήμερα, στα πλαίσια των ανωτέρω  Προγραμμάτων, έχουν αποκτηθεί από τους δικαιούχους συνολικά 1.169.978 κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,38 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.    
Ειδικότερα:

Κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος 2000, ασκήθηκαν συνολικά από 48 δικαιούχους δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 119.200  κοινών μετοχών, με τιμή διάθεσης 29,35 ευρώ ανά μετοχή και δικαιώματα προαίρεσης 451.900 κοινών μετοχών, με τιμή διάθεσης 14,68 ευρώ ανά μετοχή.  

Κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος 2004 ασκήθηκαν συνολικά από 63 δικαιούχους δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 186.000 κοινών μετοχών, με τιμή αγοράς ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής.

Κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος 2007 ασκήθηκαν συνολικά  από 103 δικαιούχους δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 61.804 κοινών μετοχών της Εταιρίας, με τίμημα ίσο με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι τέσσερα (4) ευρώ ανά μετοχή.

Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη τα πιο κάτω αναλυτικά περιγραφόμενα Προγράμματα 2010 και 2014:

Tο Πρόγραμμα 2010 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 3.6.2010, είχε τριετή διάρκεια (2010-2012), τριετή χρόνο ωρίμανσης και επι πλέον αυστηρές προϋποθέσεις, καταληκτικό χρόνο άσκησης το 2016, τιμή άσκησης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής και δικαιούχους 109 ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και εταιριών του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων 6 εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Κατ΄εφαρμογήν του Προγράμματος 2010 χορηγήθηκαν, κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς συνολικά 945.210 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας, από τα οποία, μέχρι τον Δεκέμβριο 2015, ασκήθηκαν 351.074 και απομένουν ακόμα 147.233, τα οποία εφόσον δεν ασκηθούν από τους δικαιούχους τους τον Απρίλιο και Οκτώβριο του 2016, χάνονται.

Τέλος, το Πρόγραμμα 2014 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 20.6.2014, έχει τριετή διάρκεια (2014-2016), τριετή χρόνο ωρίμανσης, καταληκτικό χρόνο άσκησης το 2022, τιμή άσκησης δέκα (10) ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχους 110 περίπου ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και εταιριών του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Κατ΄εφαρμογήν του Προγράμματος 2014,  χορηγήθηκαν το έτος 2014 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 250.190 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας σε 108 δικαιούχους και  το έτος 2015  δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 313.080  ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρίας σε 113 δικαιούχους. Δικαιώματα θα χορηγηθούν επίσης κατά το έτος 2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τον βαθμό επίτευξης των προϋποθέσεων του Προγράμματος, θα προσδιορίσει τον Μάρτιο των ετών 2017, 2018 και 2019 τον τελικό  αριθμό δικαιωμάτων που θα δικαιούται να ασκήσει κάθε δικαιούχος. Οι δικαιούχοι θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματά τους,  εν όλω ή εν μέρει, εντός των πέντε πρώτων ημερών κάθε μήνα, καταβάλλοντας στην Εταιρία τα ανάλογα ποσά, μέχρι την ημερομηνία απόσβεσης των δικαιωμάτων, ήτοι μέχρι τον Δεκέμβριο του τρίτου έτους μετά το έτος τελικού προσδιορισμού τους.  
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, μετά την πάροδο του τριετούς χρόνου ωρίμανσης (τα σχετικά δικαιώματα καθίστανται ώριμα τον Δεκέμβριο των ετών 2016, 2017 και 2018), ο τελικός αριθμός δικαιωμάτων που θα μπορούν να ασκήσουν οι δικαιούχοι θα εξαρτάται:

Α. κατά το ήμισυ, ανάλογα με τον μέσο όρο ROACE τριετίας σε σχέση με τον στόχο της κάθε τριετίας, όπως αυτός θα έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων. Ως μέσος όρος ROACE ορίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος του δείκτη ROACE εκάστου έτους από το έτος χορήγησης των δικαιωμάτων έως και το έτος ωρίμανσης. Ο δείκτης ROACE κάθε έτους ορίζεται ως το πηλίκο των καθαρών κερδών προ τόκων και  φόρων ( EBIT) του έτους διαιρεμένο δια του μέσου όρου  των απασχολούμενων κεφαλαίων ( ίδια κεφάλαια συν τραπεζικός ή ισοδύναμος δανεισμός) αρχής και τέλους του έτους

και

Β. κατά το υπόλοιπο ήμισυ, ανάλογα με τη συνολική απόδοση της κοινής μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με τον μέσο όρο της συνολικής απόδοσης των μετοχών των  δέκα ομοειδών εταιριών ( Peer Index).

Το Πρόγραμμα 2014 προβλέπει έξι κατηγορίες απόδοσης που θα προκύπτουν από τη σύγκριση αφενός του μέσου ROACE τριετίας με τον αντίστοιχο στόχο της περιόδου και αφετέρου του μέσου όρου της συνολικής απόδοσης τριετίας της κοινής μετοχής της Εταιρίας σε σχέση με τον μέσο όρο της συνολικής απόδοσης τριετίας των μετοχών του Peer Index, οπότε και θα παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ανάλογου ποσοστού του αριθμού των χορηγηθέντων δικαιωμάτων.

Επισημαίνεται ότι αμφότερα τα τρέχοντα Προγράμματα 2010 και 2014 ευνοούν τη μακροχρόνια διακράτηση ενός σημαντικού αριθμού μετοχών από τα στελέχη, προβλέποντας όρο διατήρησης ενός ελάχιστου αριθμού μετοχών ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο των στελεχών, η δε παράβαση του ορίου έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση μειωμένου αριθμού δικαιωμάτων κατά την επόμενη περίοδο χορήγησης.

Επισημαίνεται επίσης ότι όλα τα ανωτέρω Προγράμματα έχουν σχεδιασθεί ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάληψη υπέρμετρων κινδύνων από τους δικαιούχους- εκτελεστικά μέλη και ανώτερα στελέχη της Εταιρίας, που σε περίπτωση ατυχούς έκβασης, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατακρήμνιση της τιμής της μετοχής. Προϋποθέτουν συνεπώς όλα ελκυστική τιμή άσκησης δικαιωμάτων σε σχέση με την τιμή διαπραγμάτευσης κατά τη χορήγησή τους.