Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Αγορά Ιδίων Μετοχών

A+ | A-

H Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 1.6.2018, στην Αθήνα ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του K.N. 2190/1920. Ειδικότερα, η Εταιρία θα δικαιούται να προβεί, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο 24μηνη  προθεσμία, ήτοι από 2.6.2018 μέχρι την 1.6.2020, σε αγορά ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, αμέσως ή εμμέσως, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό αυτό των ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει προηγουμένως και διατηρεί, με ανώτατη τιμή αγοράς 40 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς ίση με την εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής. Oι σχετικές αγορές θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες και τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρίας θα το επιτρέπουν.