Παρασκευή, 22 Φερβρουαρίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 9-MHNO 2018

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Βασικοί Μέτοχοι

Μέτοχοι που το ποσοστό τους ξεπερνάει το 5%.
Μέτοχοι
 
%
ΕΔΥΒΕΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
 
11,03
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  
10,011
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 
8,62*
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   8,33*
A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ   5,99
FMR LLC   5,50
     
*Σημειώνεται ότι, εκ του συνολικού ποσοστού του κ.. Ανδρέα Κανελλόπουλου όπως και του κ. Λεωνίδα Κανελλόπουλου, ποσοστό περίπου 5,80% προκύπτει από τη συμμετοχή τους σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα με πρώτο και πραγματικό δικαιούχο τον κ. Ανδρέα Κανελλόπουλο.       
     
Σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις των ανωτέρω μετόχων προς την Εταιρία.