Δευτέρα, 10 Δεκεβρίου 2018

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 9-MHNO 2018

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Βασικοί Μέτοχοι

Μέτοχοι που το ποσοστό τους ξεπερνάει το 5%.
Μέτοχοι
 
%
ΕΔΥΒΕΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
 
11,03
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
10,72
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
9,98
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ   6,25
A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ   5,50
FMR LLC   5,51
     
Σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις των ανωτέρω μετόχων προς την Εταιρία.