Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 3-ΜΗΝΟ 2019

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Βασικοί Μέτοχοι

Κάτοχοι ποσοστού τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου*   
Μέτοχοι
 
%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (με ιδρυτές και μοναδικούς υφισταμένους μετόχους της τους Ανδρέα Κανελλόπουλο, Λεωνίδα Κανελλόπουλο, Νέλλο-Παναγιώτη Kανελλοπουλο, Παύλο Κανελλόπουλο, Τάκη Παναγιώτη Κανελλόπουλο    
Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Ελένη Παπαλεξοπούλου)**
  22,49
ΕΔΥΒΕΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  
10,79
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
10.05
ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ   6,02
FMR LLC   6,29
     
     
* Σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις των ανωτέρω προσώπων προς την Εταιρία βάσει του Ν. 3556/2007.            
** Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με την Titan Cement International S.A. σύμφωνα με το Ν. 3461/2006.  
   
     
Σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις των ανωτέρω μετόχων προς την Εταιρία.