Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Βασικοί Μέτοχοι

Μέτοχοι που το ποσοστό τους ξεπερνάει το 5%.
Μέτοχοι
 
%
ΕΔΥΒΕΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
 
11,03
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
10,72
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
9,98
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ   6,25
A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ   5,26
     
     
Σύμφωνα με τις σχετικές γνωστοποιήσεις των ανωτέρω μετόχων προς την Εταιρία.