Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 3-ΜΗΝΟ 2019

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Βασικοί Δείκτες

A+ | A-
 
  2018 2017 2016 2015 2014
Κεφαλαιακή Μόχλευση
Κάλυψη χρημ/κών εξόδων 2,26 2,45 2,35 1,31 1,19
Καθαρός Δανεισμός / Λειτουργικά κέρδη 2,97 2,64 2,37 2,87 2,98
Καθαρός Δανεισμός / Επενδεδυμένα κεφάλαια 0,36 0,36 0,31 0,28 0,26
Ρευστότητα
Γενική Ρευστότητα (χ) 1,60 1,73 1,69 1,96 1,99
Περιθώρια Κέρδους
Λειτουργικό (%) 17,40 18,20 18,50 15,50 15,70
Προ Φόρων (%) 5,50 4,20 4,20 3,00 4,00
Καθαρό (%) 3,80 2,90 8,40 2,50 3,10
Αποδοτικότητα
Απόδοση Επενδεδυμένων Κεφαλαίων (%) 7,30 7,50 6,90 4,40 3,90
Δείκτες Ανάπτυξης
Πωλήσεων (%) -1,00 -0,20 8,00 20,70 2,70
Προ Φόρων Κερδών (%) 30,60 -0,50 50,70 -10,00 -600,20
Καθαρών Κερδών (%) 26,20 -66,50 277,60 9,10 -185,80
Επενδυτικοί Δείκτες
Κέρδη ανά Μετοχή 0,67 0,53 1,56 0,41 0,38
Μέρισμα ανά Μετοχή 0,15 0,55 1,10 0,30 0,15