Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Βασικοί Δείκτες

A+ | A-
 
  2017 2016 2015 2014 2013
Κεφαλαιακή Μόχλευση
Κάλυψη χρημ/κών εξόδων 2,45 2,35 1,31 1,19 1,16
Καθαρός Δανεισμός / Λειτουργικά κέρδη 2,64 2,37 2,87 2,98 2,73
Καθαρός Δανεισμός / Επενδεδυμένα κεφάλαια 0,36 0,31 0,28 0,26 0,26
Ρευστότητα
Γενική Ρευστότητα (χ) 1,73 1,69 1,96 1,99 1,91
Περιθώρια Κέρδους
Λειτουργικό (%) 18,20 18,50 15,50 15,70 16,50
Προ Φόρων (%) 4,20 4,20 3,00 4,00 -0,80
Καθαρό (%) 2,90 8,40 2,50 3,10 -2,60
Αποδοτικότητα
Απόδοση Επενδεδυμένων Κεφαλαίων (%) 7,50 6,90 4,40 3,90 3,50
Δείκτες Ανάπτυξης
Πωλήσεων (%) -0,20 8,00 20,70 2,70 -0,20
Προ Φόρων Κερδών (%) -0,50 50,70 -10,00 -600,20 620,00
Καθαρών Κερδών (%) -66,50 277,60 9,10 -185,80 47,10
Επενδυτικοί Δείκτες
Κέρδη ανά Μετοχή 0,53 1,56 0,41 0,38 -0,44
Μέρισμα ανά Μετοχή 0,55 1,10 0,30 0,15 0,00