Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 3-ΜΗΝΟ 2019

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

A+ | A-
Όνομα Έτος  
ΧΡΗΣΗ Όνομα Στοιχεία & Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
2018 Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. PDF
2018 Alexandria Portland Cement Co. S.A.E.
PDF
2018 Antea Cement SHA PDF
2018 Beni Suef Cement Co.S.A.E. PDF
2018 Cementara Kosjeric AD
PDF
2018 SharrCem Sh.P.K
PDF
2018 Titan Cement U.K. Ltd PDF
2018 Titan Global Finance PLC PDF
2018 Titan Αmerica LLC PDF
2018 Usje Cementarnica AD
PDF
2018 Zlatna Panega Cement AD PDF
2018 Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. PDF