Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 3-ΜΗΝΟ 2018

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων HTML
Ενδιάμεσες Οικ.Καταστάσεις
Παρουσίαση Αναλυτών
Web Casting

Μέρισμα

A+ | A-

Σημείωση:

2016: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος €0,10 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου €1,00 ανά μετοχή.

2014: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και τη διανομή ειδικών αποθεματικών από προηγούμενες χρήσεις ύψους €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).

2013: Διανομή έκτακτων αποθεματικών που αντιστοιχεί σε ποσό €0,10 ανά μετοχή, κοινή και προνομιούχο.

Το μέρισμα 2010 περιλαμβάνει €0,1024 ανά μετοχή κοινή και προνομιούχο από τη διανομή φορολογηθέντων ειδικών αποθεματικών.

Το μέρισμα έχει αναπροσαρμοστεί για τα split μετοχών που έγιναν τα έτη 1999 και 2004.
ΧΡΗΣΗ Μέρισμα € (Προσαρμοσμένο*) Ημ. Αποκοπής Ημ. Πληρωμής
2016 1.1 13/06/2017 20/06/2017
2015 0.3 27/06/2016 04/07/2016
2014 0.3 24/06/2015 -
2013 0.1 27/06/2014 03/07/2014
2012 0.0 - -
2011 0.0 - -
2010 0.18 24/06/2011 04/07/2011
2009 0.18 25/06/2010 05/07/2010
2008 0.42 26/06/2009 07/07/2009
2007 0.75 22/05/2008 30/05/2008
2006 0.75 14/05/2007 22/05/2007
2005 0.6 25/05/2006 02/06/2006
2004 0.52 13/05/2005 07/06/2005
2003 0.48 25/05/2004 15/06/2004
2002 0.43 22/05/2003 10/06/2003
2001 0.4 20/06/2002 04/07/2002
2000 0.35 20/06/2001 04/07/2001