Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Εταιρικές Ανακοινώσεις

A+ | A-
Τύπος Έτος Μήνας  
20-07-2018
Πώληση ιδίων μετοχών στα πλαίσια Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
13-07-2018
Αγορά ιδίων μετοχών
09-07-2018
Αγορά ιδίων μετοχών
28-06-2018
Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής άξιας όλων των μετοχών από €2,50 σε €3,45
22-06-2018
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
21-06-2018
Ανακοίνωση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής άξιας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
20-06-2018
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
19-06-2018
Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος
18-06-2018
Πώληση ιδίων μετοχών στα πλαίσια Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών
18-06-2018
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
13-06-2018
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
13-06-2018
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
11-06-2018
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
07-06-2018
Ανακοίνωση προσφοράς πώλησης ιδίων μετοχών στα πλαίσια προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
07-06-2018
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
05-06-2018
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007
04-06-2018
Αγορά ιδίων μετοχών
01-06-2018
Αποφάσεις της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων
01-06-2018
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
01-06-2018
Λήξη χρονικού διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών